Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) legt het bestuur verantwoording af en nemen de individuele leden rechtsgeldige besluiten.

De rol die RVM hierin speelt:

  • Het tijdig leveren van agenda en bijbehorende stukken aan alle leden
  • Heldere presentatie en verantwoording van het gevoerde financieel beleid
  • Presentatie jaarbegroting van het komende boekjaar
  • Voorstellen en advies inzake te nemen besluiten door de ALV voor onderhoudszaken
  • Presentatie van de actuele stand van zaken MeerjarenOnderhoudsPlanning en uitwerking van de plannen van het volgend boekjaar